danderd
ieder beeldje telt

Algemene voorwaarden danderd


ARTIKEL1 Toepassing

 • 1.1 Op alle offertes van "danderd" en alle overeenkomsten tussen danderd en al haar Cliënten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Voorzover sprake is van de levering van software door danderd aan haar Cliënten is tevens de licentieovereenkomst die is opgenomen in de gebruikerhandleiding bij die software, van toepassing. Deze licentieovereenkomst maakt als dan deel uit van deze algemene voorwaarden.
 • 1.2 Voorzover de overeenkomsten tussen danderd en haar Cliënten de levering van software betreffen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden aangevuld met de in de gebruikershandleiding bij de software opgenomen danderd licentie overeenkomst.
 • 1.3 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Cliënt slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door danderd uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van Cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.5 De Cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en danderd.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen/Orders

 • 2.1 Alle aanbiedingen van danderd in de vorm van offertes, voorstellen, prijsopgaven, werkplanningen en vergelijkbare opgaven, alsmede de daarbij vermelde prijzen en condities, zijn vrijblijvend en staan gedurende twee weken open voor acceptatie door Cliënt, tenzij een andere geldigheidsduur is aangegeven of de aanbieding eerder is ingetrokken.
 • 2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Cliënt gelden als onherroepelijk.
 • 2.3 danderd is slechts gebonden aan opdrachten indien en voorzover zij deze schriftelijk heeft bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging. De overeenkomst tussen danderd en Cliënt komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging daarvan door danderd, door Cliënt is ondertekend.

ARTIKEL 3 Verplichtingen danderd

 • 3.1 danderd zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden ("de werkzaamheden") voor Cliënt naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • 3.2 danderd zal bevorderen dat haar medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden binnen bet bedrijf van Cliënt zich gedragen overeenkomstig de bij Cliënt geldende werk- en huisregels, voorzover deze de voortgang van de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.

ARTIKEL 4 Medewerking Cliënt

 • 4.1 Cliënt zal aan danderd alle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde gegevens al dan niet op verzoek van danderd steeds tijdig aan danderd ter beschikking stellen. Cliënt staat in voor de juistheid van deze gegevens.
 • 4.2 Cliënt zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met danderd overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Cliënt zal tevens zorgdragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van werkzaamheden door danderd.
 • 4.3 Cliënt draagt er zorg voor dat de medewerkers van danderd de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van Cliënt verkrijgen en stelt hen voorzover relevant de daartoe noodzakelijke pasjes e.d., alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.
 • 4.4 Cliënt stelt aan de medewerkers van danderd de benodigde kantoorruimte- en faciliteiten ter beschikking en informeert hen over de bij Cliënt geldende werk- en huisregels.

ARTIKEL 5 Uitvoering werkzaamheden

 • 5.1 danderd richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als naar haar oordeel mogelijk is naar de door Cliënt gehanteerde methodologie, normen en richtlijnen. Voor het overige voert danderd de werkzaamheden naar eigen inzicht uit overeenkomstig danderd's beroepsmatige normen, met dien verstande dat danderd nimmer gehouden zal zijn tot het uitvoeren van werkzaamheden welke naar het uitsluitend oordeel van danderd, onverenigbaar zijn met genoemde beroepsmatige normen.
 • 5.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt zal danderd de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen. danderd is gerechtigd daarbij in overleg met Cliënt derden in te schakelen. danderd is voorts gerechtigd de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren, indien daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.
 • 5.3 danderd is niet gehouden tegemoet te komen aan de wens van Cliënt om bepaalde door Cliënt aangewezen medewerkers van danderd in te zetten bij de uitvoering van de werkzaamheden maar zal wel zoveel mogelijk met die wens rekening houden. Indien danderd de door Cliënt aangewezen medewerkers bij de werkzaamheden inzet, overeenkomstig de wens van Cliënt, garandeert zij niet dat deze medewerkers gedurende de gehele periode waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd beschikbaar zijn voor de werkzaamheden en daarvoor zullen worden ingezet.
 • 5.4 Indien danderd, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.3, op verzoek van Cliënt toch een garantie afgeeft dat zij gedurende een bepaalde periode waarbinnen de werkzaamheden, dan wel een deel daarvan, worden uitgevoerd, bepaalde medewerkers beschikbaar zal houden, is Cliënt gehouden om de honoraria voor die medewerkers over die gehele periode volledig te voldoen, ongeacht of gedurende die periode al dan niet van de diensten van die medewerkers gebruik wordt gemaakt.
 • 5.5 Cliënt heeft het recht aan danderd te verzoeken een door danderd ingezette medewerker te vervangen indien Cliënt van oordeel is dat de betrokken persoon niet voldoet. danderd zal de desbetreffende medewerker voor zover dat naar haar oordeel mogelijk is vervangen, indien er naar het uitsluitende oordeel van danderd redelijke gronden voor bet verzoek van Cliënt aanwezig zijn.
 • 5.6 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van werkzaamheden zal geschieden in verschillende fasen, zal danderd telkens pas aan de uitvoering van werkzaamheden voor een volgende fase beginnen, nadat Cliënt schriftelijk heeft verklaard dat de werkzaamheden in de voorafgaande fase op een juiste wijze zijn uitgevoerd en Cliënt de resultaten daarvan accepteert.
 • 5.7 Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geldt deze termijn slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijn door danderd levert geen tekortkoming van danderd in de nakoming van haar verplichtingen op en leidt niet tot enige aansprakelijkheid van danderd jegens Cliënt voor schade, van welke aard dan ook, en geeft Cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel om enige verplichting voortvloeiende uit die overeenkomst en/of deze voorwaarden, op te schorten.
 • 5.8 De overeengekomen termijn als bedoeld in artikel 5.7 wordt in ieder geval verlengd met de duur van de periode waarmee de werkzaamheden worden vertraagd door overmacht aan de zijde van danderd en met de duur van de periode waarin Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden.
 • 5.9 Indien danderd vooruitbetaling, dan wel het stellen van zekerheden voor betaling heeft verlangd, zal zij de werkzaamheden niet aanvangen zolang die vooruitbetaling niet is ontvangen en/of die zekerheden niet zijn verstrekt.

ARTIKEL 6 Duur en beëindiging

 • 6.1 Een tussen partijen gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden kan door elk der partijen te allen tijde worden beëindigd middels opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van twee kalendermaanden.
 • 6.2 Indien Cliënt de overeenkomst op een kortere termijn dan is bepaald in artikel 6.1 wenst te beëindigen en danderd met die kortere termijn instemt, is Cliënt gehouden de gemiddelde honoraria over de gehele contractsperiode, met een maximum van 12 maanden, voorafgaand aan de beëindiging van de werkzaamheden van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, tot het einde van de in artikel 6.1 voorgeschreven opzegtermijn volledig te voldoen, tenzij vast komt te staan dat danderd die medewerkers vanaf bet tijdstip dat de overeenkomst eindigde, elders heeft kunnen inzetten.
 • 6.3 Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere Partij, indien:

a. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;

b. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van twee maanden, ofwel vast staat dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;

c. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en na terzake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen 30 dagen aan die verplichting te voldoen.

ARTIKEL 7 Tarieven

 • 7.1 Tenzij anders is overeengekomen, is de prijs die danderd aan Cliënt in rekening brengt voor de werkzaamheden berekend op basis van bet aantal gewerkte dagen en de op het tijdstip van bet aangaan van de betreffende overeenkomst geldende tarieven voor haar medewerkers. In opdracht van Cliënt gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door danderd medewerkers worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede door medewerkers van danderd overigens gemaakte kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, worden volledig aan Cliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten te voldoen. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere, van overheidswege opgelegde, belastingen en heffingen.
 • 7.2 danderd zal Cliënt vooraf inlichten. De tarieven opgegeven door danderd zijn van kracht voor de duur van de overeenkomst met Cliënt met in achtneming van de volgende beperkingen:

a. het honorarium van de desbetreffende medewerker van danderd is van kracht voorzover hij bij de werkzaamheden voor Cliënt niet voor een andere werkzaamheid wordt ingezet waaraan binnen de tarievenstructuur van danderd een ander honorarium is verbonden;

b. het honorarium blijft slechts van kracht gedurende maximaal één jaar na het verstrekken van de opdracht voor de werkzaamheden;

c. het honorarium blijft van kracht voorzover geen substantiële salaris-verhogingen plaatsvinden voortvloeiende uit algemene loonontwikkeling al dan niet van overheidswege opgelegd binnen de maatschappij en/of de dienstverleningssector.

 • 7.3 De registratie van gewerkte dagen vindt plaats door middel van time-sheets die worden bijgehouden door danderd medewerkers en in elk geval een keer per maand namens Cliënt voor akkoord dienen te worden getekend. Cliënt is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen. Voorzover niet anders overeengekomen, houden danderd medewerkers de bij Cliënt gangbare werktijden aan en omvat de normale werkweek het bij Cliënt gangbare aantal uren, met een maximum van 40. Werkzaamheden die worden verricht tijdens uren waarmee het normale aantal werkuren wordt overschreden wordt beschouwd als overwerk. Overwerk wordt in rekening gebracht tegen het normale uurtarief (1/8 van het dagtarief), met een opslag van 33%.
 • 7.4 danderd factureert tenminste éénmaal per week tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen dienen, tenzij anders is overeengekomen dan wel anders voortvloeit uit deze voorwaarden, zonder korting betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Cliënt terstond in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bijgevolg zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een verwijlinterest ten belope van 10% per jaar verschuldigd zijn op alle openstaande bedragen tot hun volledige betaling. In geval van niet-tijdige betaling is danderd gerechtigd, na Cliënt terzake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enige) andere overeenkomst(en) met Cliënt te staken, of op te schorten, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van danderd voor de gevolgen daarvan. danderd is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel voorafgaande zekerheidstelling te verlangen, waaraan Cliënt in dat geval moet voldoen.
 • 7.5 Ondanks reclame terzake van tekortkomingen in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, is Cliënt onverminderd gehouden tot medewerking aan de registratie van gewerkte dagen waarop die werkzaamheden zijn uitgevoerd, als bedoeld in artikel 7.3.
 • 7.6 De buitengerechtelijke kosten die danderd moet maken ter inning van haar vordering(en) op Cliënt of ter afdwinging van enig ander recht voortvloeiende uit de overeenkomst met Cliënt, of deze voorwaarden komen volledig voor rekening van Cliënt en worden geacht tenminste vijftien procent (15%) van de betreffende vordering te bedragen.

ARTIKEL 8 Garantie/Aansprakelijkheid/Reclame

 • 8.1 danderd heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverplichting tot het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. danderd is derhalve niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig expliciet of impliciet gesteld doel of resultaat, behoudens indien en voorzover daarover door danderd uitdrukkelijk en schriftelijk garanties zijn gegeven.
 • 8.2 In geval van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden is danderd tegenover Cliënt slechts aansprakelijk voor directe zaak- en/of letselschade tengevolge van het opzettelijk of met grove schuld niet of niet volledig nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 8.3 danderd is tegenover Cliënt in geen geval aansprakelijk voor eventuele bedrijfs- en/of gevolgschade van welke aard en welke vorm dan ook.
 • 8.4 danderd noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door danderd uitvoeren van werkzaamheden voor Cliënt lijden. Cliënt vrijwaart danderd en haar medewerkers van aanspraken van derden terzake. Medewerkers van danderd zullen nimmer door Cliënt aansprakelijk worden gehouden.
 • 8.5 In geen geval zal de aansprakelijkheid van danderd leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan het door danderd voor de betreffende werkzaamheden ontvangen of bedongen honorarium.
 • 8.6 Het in artikel 8.5 bepaalde geldt niet indien danderd een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en haar terzake van de ontstane schade waarvoor zij aansprakelijk kan worden gehouden dekking wordt verleend voor een hoger bedrag dan bedoeld in artikel 8.5, in welk geval danderd schadevergoeding zal betalen tot het bedrag dat zij aan uitkering ontvangt op grond van die verzekering.
 • 8.7 Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, aanvaardt danderd nimmer enigerlei aansprakelijkheid voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.
 • 8.8 Reclame terzake van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, dient te geschieden uiterlijk tien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd.
 • 8.9 Het is Cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerde) tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden terzake waarvan door Cliënt is gereclameerd.
 • 8.10 Bij elke overeenkomst tussen danderd en Cliënt zal een termijn overeengekomen worden, waarbinnen tekortkomingen in de werkzaamheden door danderd kosteloos worden hersteld dan wel, indien zulks naar het oordeel van danderd noodzakelijk is, werkzaamheden waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd, mits ten aanzien van die tekortkomingen tijdig, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.8 is gereclameerd.
 • 8.11 danderd is niet gehouden haar verplichtingen ingevolge artikel 8.10 uit te voeren, indien:
 • a. haar aanwijzingen of adviezen terzake van goederen of anderszins waarop de werkzaamheden betrekking hebben niet exact door Cliënt zijn opgevolgd;
 • b. de betreffende goederen of anderszins onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan danderd bekend gemaakte bestemming.
 • 8.12 Iedere vordering van Cliënt jegens danderd vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, in geval van niet direct constateerbare schade, op het moment dat de schade naar het oordeel van danderd voor het eerst geconstateerd had kunnen worden.
 • 8.13 Medewerkers van danderd, of door danderd voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, kunnen zich op alle aan de overeenkomst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij daarbij.

ARTIKEL 9 Geheimhouding

 • 9.1 Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter kennis komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of ten aanzien waarvan door de andere partij expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden toestemming weigeren het bestaan van een relatie tussen partijen publiekelijk bekend te maken.
 • 9.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van beide partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken en dergelijke, ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

ARTIKEL 10 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 • 10.1 Alle rechten van industriële- en intellectuele eigendom en alle rechten die daarmee op een lijn gesteld kunnen worden op door danderd in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor Cliënt gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Cliënt ontwikkelde werken, rapporten, adviezen, know-how, methoden, systemen e.d., ongeacht de vorm die deze hebben, berusten bij danderd.
 • 10.2 Auteursrechten zijn in de declaraties nimmer inbegrepen.
 • 10.3 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft Cliënt een gebruiksrecht op exemplaren van door danderd verstrekte werken, rapporten, adviezen e.d. ongeacht de vorm die deze hebben. Dit gebruiksrecht komt uitsluitend toe aan Cliënt en ondernemingen waarvan Cliënt de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit. Het is Cliënt niet toegestaan dit gebruiksrecht om niet, tegen betaling of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of anderszins ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij danderd daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • 10.4 Know-how, methoden, systemen e.d. die ten grondslag liggen aan en/of worden gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden door danderd, vallen niet onder het in 10.3 beschreven gebruiksrecht.
 • 10.5 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enige door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Cliënt, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij danderd in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 • 10.6 danderd staat ervoor in dat de door haar bij uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, know-how, methoden en systemen geen inbreuk maken op enig recht van industriële- of intellectuele eigendom of een daarmee op een lijn te stellen recht van derden.

ARTIKEL 11 Medewerkers

 • 11.1 Zowel danderd als Cliënt zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede wordt begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voorzover Cliënt daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.
 • 11.2 Zowel danderd als Cliënt zullen zich, gedurende de periode dat een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende een periode van 12 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden, onthouden van het doen van aanbiedingen, al dan niet via een onderneming waarvan zij de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezitten dan wel waarin zij anderszins de volledige zeggenschap hebben, tot indiensttreding dan wel enige andere overeenkomst van dienstverlening, aan medewerkers van de andere partij die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn of waren betrokken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de andere partij.
 • 11.3 Het is partijen wel toegestaan met medewerkers van de andere partij, die op eigen initiatief bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch zijn gehouden de andere partij daaromtrent binnen één week na het eerste gesprek met een zodanige medewerker in te lichten, of zoveel eerder als men een zodanige medewerker een dienstverband wenst aan te bieden, in welk geval daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2 goedkeuring moet worden gevraagd.

ARTIKEL 12 Overmacht

 • 12.1 De ene partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij voor de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden indien en voorzover de niet-nakoming door de ene partij van diens verplichtingen het gevolg is van overmacht, stakingen daaronder begrepen. De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort.
 • 12.2 In geval van overmacht zullen partijen elkaar daarvan onverwijld mededeling doen.
 • 12..3 Onder overmacht wordt niet begrepen de niet-nakoming door een derde van diens verplichtingen jegens de betrokken partij, tenzij deze partij aantoont dat die niet-nakoming het gevolg is van overmacht (als bedoeld in deze overeenkomst) zijdens die derde.

ARTIKEL 13 Overige bepalingen

 • 13.1 Partijen zijn alleen gebonden aan afspraken terzake van de uitvoering van werkzaamheden in aanvulling op deze voorwaarden, indien en voorzover deze schriftelijk met instemming van beide partijen zijn vastgelegd. Ook wijzigingen van afspraken zijn eerst bindend na schriftelijke vastlegging met wederzijds goedvinden.
 • 13.2 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarde(n) niet van toepassing zou(den) zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1 Deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten met danderd worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • 14.2 Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit, dan wel verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst of deze voorwaarden of enige daarop gebaseerde overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Algemene voorwaarden van danderd, maart 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 29 044779.